Ảnh hưởng của năng lực tới kết quả công việc, nghiên cứu trường hợp công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 58-66
Tóm tắt: Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình tổng quát về ảnh hưởng của năng lực tới kết quả công việc, trường hợp nghiên cứu công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội. Mô hình đưa ra ba nhân tố năng lực ảnh hưởng đến kết quả công việc bao gồm: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy các yếu tố tác động đến kết quả làm việc. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy cả ba yếu tố thể hiện năng lực đều có ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả công việc của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội, thứ tự quan trọng là kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn và thái độ nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng định hướng giải pháp nâng cao chất lượng công việc thông qua nâng cao năng lực công chức quản lý môi trường.
Từ khóa: Công chức, kết quả công việc, năng lực, quản lý môi trường
Tra cứu bài báo