Áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp 6 Sigma- Nghiên cứu tình huống phân xưởng may 1 của xí nghiệp may Minh Khang- Bắc Ninh

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 119-129
Tóm tắt: Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp 6 sigma áp dụng trong quản lý chất lượng sản phẩm đã được áp dụng thử nghiệm thành công tại Xí nghiệp may Minh Khang – Bắc Ninh (cụ thể là phân xưởng may 1). Đây là một phương quản lý hiện đại, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất và đã được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nhưng chưa được phổ biến nhiều ở Việt nam. Phương pháp 6 sigma trong bài viết này chủ yếu đề cập tới vấn đề cải tiến quy trình sản xuất để đạt chất lượng sản phẩm cao. Quy trình này bao gồm 5 giai đoạn chính: phát hiện vấn đề (Define), đo lường (Measure), phân tích (Analyse), cải tiến (Improve) và kiểm soát (Control) và giới thiệu một số công cụ thống kê được sử dụng, những bài học rút ra từ việc áp dụng phương pháp 6 sigma trong quản lý chất lượng ở Xí nghiệp may Minh Khang.
Từ khóa: 6 sigma, chất lượng sản phẩm, năng lực quy trình sản xuất, các công cụ thống kê, quy trình DMAIC
Tra cứu bài báo