Chính sách phát triển cây trồng dược liệu qua khảo sát tại một số tỉnh phía Bắc: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 38-43
Tóm tắt: Bài viết trình bày một cách khái quát tác động của một số chính sách mà Nhà nước đã ban hành đến sự phát triển cây trồng dược liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chính sách của Nhà nước đã ban hành có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của việc trồng cây dược liệu của các địa phương nói riêng cũng như của cả nước nói chung. Tuy nhiên, các chính sách này cũng còn nhiều hạn chế. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số hướng khắc phục về chính sách đất đai, chính sách vốn, chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chính sách thị trường sản phẩm và đặc biệt đề xuất cơ chế phối hợp “bốn nhà” trong phát triển cây trồng dược liệu.
Từ khóa: Cây trồng dược liệu, vai trò nhà nước, các tỉnh phía Bắc
Tra cứu bài báo