Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước những thách thức của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 19-25
Tóm tắt: Doanh nghiệp ở Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), loại hình doanh nghiệp này đang đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Hàng năm, SMEs tạo rất nhiều công ăn việc làm và đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, chỉ ra những yếu kém của SMEs; những thách thức đối với SMEs khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); từ đó gợi ý một số giải pháp cho SMEs khắc phục những yếu kém, đồng thời có thể nắm bắt được những cơ hội do TPP mang lại trong thời gian tới.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; TPP; thách thức từ TPP
Tra cứu bài báo