Giải pháp đẩy mạnh tự chủ tài chính tại đại học Quốc gia Hà Nội

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 114-118
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu việc thực hiện quyền tự chủ tài chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Kết quả nghiên cứu cho thấy ĐHQGHN đã đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính nội bộ của mình và đã đạt được một số kết quả như: thực hiện phân cấp quản lý tài chính; quản lý tài chính từng bước gắn với yêu cầu về sản phẩm đầu ra; thực hiện phân bổ tài chính theo nhiệm vụ và khối lượng công việc. Tuy nhiên, ĐHQGHN vẫn chưa xây dựng được cơ chế tài chính đặc thù phát huy quyền tự chủ cao. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại ĐHQGHN.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, giáo dục đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tra cứu bài báo