Hiệu quả sản xuất của các cơ sở tiểu, thủ công nghiệp nông thôn ở Thừa Thiên Huế

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 67-75
Tóm tắt: Bài viết này phân tích hiệu quả sản xuất của các cơ sở tiểu, thủ công nghiệp nông thôn ở Thừa Thiên Huế, qua đó đưa ra một số giải pháp để phát triển tiểu thủ công nghiệp ở khu vực này. Dựa trên số liệu điều tra 360 cơ sở tiểu thủ công nghiệp nông thôn ở Thừa Thiên Huế , mô hình sản xuất biến ngẫu nhiên được sử dụng và ước lượng để đánh giá hiệu quả sản xuất. Kết quả cho thấy các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ở miền hiệu suất tăng dần theo quy mô. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất không đồng đều giữa các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nông thôn ở Thừa Thiên Huế. Nhìn chung, các cơ sở vẫn có thể tăng 8% giá trị sản xuất với mức đầu vào hiện tại. Do đó, các nhà hoạch định nên có chính sách thúc đẩy sự liên kết giữa các cơ sở để tận dụng lợi thế hiệu suất tăng theo quy mô; tập trung ưu tiên nguồn lực cho dệt may-thêu ren và chế biến gỗ-mây-tre đan; khuyến khích đăng ký nhãn mác sản phẩm; đồng thời nâng cao năng lực và trình độ cho các chủ cơ sở.
Từ khóa: Tiểu thủ công nghiệp nông thôn; hiệu quả sản xuất; mô hình sản xuất biên ngẫu nhiên
Tra cứu bài báo