Huy động vốn trong xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 76-83
Tóm tắt: Từ thực trạng huy động các nguồn vốn trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa hiện nay, với những tác động tích cực và những điểm còn bất cập trong việc huy động các nguồn vốn, bài viết khuyến nghị một số định hướng giải pháp liên quan trực tiếp đến huy động cụ thể từng nguồn vốn; phối hợp sử dụng các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong huy động nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Huy động vốn; nông thôn mới; Định Hóa; Thái Nguyên
Tra cứu bài báo