Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung Bộ Việt Nam

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 44-50
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung Bộ Việt Nam thông qua việc sử dụng số liệu bảng của mười bốn tỉnh thành Trung Bộ trong giai đoạn 2005-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tăng lên của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, đầu tư tư nhân được tìm thấy có tác động tích cực đáng kể lên tăng trưởng kinh tế, trong khi đó đầu tư công lại có tác động tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong giai đoạn 2005-2013.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đầu tư công, đầu tư tư nhân, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo