Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty thuộc tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 97-103
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố tới chất lượng kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Bằng việc sử dụng các câu hỏi điều tra theo thang đo Likert 5 điểm với các kỹ thuật phân tích thống kê đa biến trên phần mềm SPSS phiên bản 20 (Cronbach Alpha, EFA, tương quan, hồi quy). Kết quả phân tích cho thấy có bốn nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ là: Tính độc lập; kiểm soát chất lượng; chính sách đào tạo; kinh nghiệm và ý thức nghề nghiệp.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, chất lượng kiểm toán, nhân tố, Vinacomin
Tra cứu bài báo