Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động du lịch sinh thái ở suối nước nóng Bình Châu Bà Rịa- Vũng Tàu

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 84-87
Tóm tắt: Sự hài lòng của khách tham quan đối với các khu du lịch sinh thái là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng thu hút khách du lịch và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá mức độ hài lòng của du khách và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham quan Khu Du lịch sinh thái suối nước nóng Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp liên quan đến đào tạo, đầu tư nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách, cải thiện hiệu quả các hoạt động du lịch sinh thái tại vùng nghiên cứu.
Từ khóa: Sự hài lòng, khách du lịch, du lịch sinh thái, Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu
Tra cứu bài báo