Nguồn tài chính và sự hài lòng về tình trạng tài chính của người cao tuổi Việt Nam

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 9-18
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết này là phân tích sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ cao tuổi về nguồn tài chính cũng như xác định các yếu tố tác động tới sự hài lòng của họ về tình hình tài chính. Kết quả từ kiểm định Chow cho thấy không có sự khác biệt giữa người cao tuổi sống ở thành thị với người cao tuổi sống ở nông thôn, trong khi có sự khác biệt rõ ràng giữa nam giới và phụ nữ cao tuổi khi xét về vấn đề này. Vì thế, nhóm tác giả sử dụng hai mô hình riêng biệt để phân tích các yếu tố tác động tới sự hài lòng về tình hình tài chính của người cao tuổi. Kết quả ước lượng cho thấy phụ nữ cao tuổi có tỷ lệ hài lòng thấp hơn so với nam giới cao tuổi. Trình độ giáo dục, khu vực sống và các yếu tố liên quan tới tài chính là những nhân tố tác động tới sự hài lòng của cả nam giới và phụ nữ cao tuổi. Bài viết cũng cho thấy, người cao tuổi nhận được hỗ trợ tài chính từ con cái thường có tỷ lệ hài lòng cao hơn. Dù lao động có thể đem lại cho người cao tuổi thu nhập cao hơn, nhưng ước lượng cho thấy tình trạng việc làm không ảnh hưởng gì đến sự hài lòng về tài chính của người cao tuổi.
Từ khóa: Già hoá, giới, hài lòng về tài chính, người cao tuổi, Việt Nam
Tra cứu bài báo