Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 104-113
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phá, đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 113 doanh nghiệp sản xuất trong 04 ngành: Dệt, May, Bông, Vải sợi và Ngành khác thông qua bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu thông qua phân tích chỉ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội cho thấy, văn hóa doanh nghiệp và thể chế chính trị có ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong khi các khía cạnh khác của hoạch định chiến lược dường như không có ảnh hưởng đến CSR. Từ kết quả này, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Từ khóa: CSR (Coporate Social Responsibility), dệt may, trách nhiệm xã hội
Tra cứu bài báo