Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 2-8
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nền kinh tế Việt Nam dựa trên chuỗi số liệu từ 2005-2015. Bài viết sẽ phân tích không chỉ tác động tích cực mà cả những tác động tiêu cực cùng những hạn chế và luận giải những nguyên nhân. Các tác động tích cực bao gồm: bổ sung thêm vốn và đóng góp tích cực cho tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, đóng góp vào thu ngân sách, đóng góp gia tăng giá trị xuất khẩu. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị chính sách được đưa ra nhằm gia tăng những tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nền kinh tế Việt nam thời gian tới.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác động, chính sách
Tra cứu bài báo