Ứng dụng bản đồ nhiệt trong quản trị rủi ro

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 130-136
Tóm tắt: Nhằm đơn giản hoá những dữ liệu phức tạp bằng lối mô tả màu sắc sinh động, Bản Đồ Nhiệt là một phương thức hữu hiệu giúp giao tiếp giữa những người quản trị rủi ro được dễ dàng và nhanh chóng. Với hai tiêu chí “Khả năng xuất hiện” và “Mức độ tổn thất” của từng loại rủi ro, vị trí toạ độ của chúng sẽ lộ diện trên bản đồ. Nếu rơi vào mảng màu đỏ, đây sẽ là những rủi ro có tính chất nghiêm trọng, cần ưu tiên hành động ngay. Ngược lại nếu rơi vào mảng màu xanh thì tuỳ theo lợi ích và chi phí mà cân nhắc phương án. Bản Đồ Nhiệt được xây dựng qua 5 bước cơ bản với màu sắc, vị trí sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Công ty Thành Đạt được lấy làm ví dụ ngẫu nhiên trong nghiên cứu này. Bản Đồ Nhiệt cho thấy việc sản xuất không theo thiết kế của khách, giao hàng chậm và thất bại trong giao dịch hợp đồng là những rủi ro lớn nhất mà công ty cần có hành động cụ thể để tránh tổn thất đáng tiếc.
Từ khóa: Bản Đồ Nhiệt; đo lường rủi ro; quản trị rủi ro; rủi ro
Tra cứu bài báo