Vai trò của cơ cấu nguồn lực tài chính đến hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 26-32
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét vai trò của nguồn lực tài chính đến hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Sử dụng mô hình mảng động, nghiên cứu chỉ ra rằng việc gia tăng sử dụng nguồn lực tài chính bên ngoài giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đạt hiệu quả tài chính cao hơn. Tuy thế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi nguồn lực tài chính bên ngoài chiếm vượt quá 30 phần trăm tổng nguồn lực của doanh nghiệp, khi đó vai trò việc gia tăng nguồn lực tài chính bên ngoài sẽ có tác động không ý nghĩa thống kê đối với hiệu quả doanh nghiệp.
Từ khóa: Nguồn lực tài chính, cơ cấu nguồn lực tài chính và hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tra cứu bài báo