Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng

KT&PT, số 228, tháng 06 năm 2016, tr. 94-100
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích tổng quan phát triển nuôi tôm mặn lợ, những trở ngại trong quá trình nuôi tôm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Số liệu thứ cấp và sơ cấp sử dụng trong bài viết được thu thập từ Niên giám thống kê, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2002 đến năm 2014 và phỏng vấn trực tiếp 123 hộ nuôi tôm trên địa bàn nghiên cứu trong năm 2014. Phương pháp thống kê mô tả và hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để phân tích số liệu trong nghiên cứu. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm mặn lợ là giống tôm nuôi mặn lợ, thức ăn, nhiên liệu, tỷ lệ sống, kinh nghiệm nuôi tôm mặn lợ, chi phí đầu tư cố định, hệ số chuyển hóa thức ăn và mô hình nuôi tôm mặn lợ. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng đưa ra một số kết luận góp phần phát triển nghề nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng.
Từ khóa: Hồi quy tuyến tính bội, nuôi tôm mặn lợ, Sóc Trăng
Tra cứu bài báo