Kinh tế học biến đổi khí hậu: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

KT&PT, số 228, tháng 06 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt: Kinh tế học biến đổi khí hậu mới chỉ xuất hiện vào khoảng thập niên 1990 do yêu cầu cấp thiết của thực tiễn phải giải quyết biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu dưới góc nhìn kinh tế. Mặc dù là một lĩnh vực mới nhưng kinh tế học biến đổi khí hậu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây cả về lý luận và ứng dụng thực tiễn. Ở Việt Nam, kinh tế học biến đổi khí hậu còn khá mới mẻ, bởi vì các nghiên cứu về biến đổi khí hậu trên quan điểm kinh tế còn chưa nhiều; giảng dạy về kinh tế học biến đổi khí hậu mới được thực hiện ở một số ít cơ sở đào tạo và ứng dụng phân tích kinh tế trong hoạch định chính sách biến đổi khí hậu còn hạn chế. Do đó, kinh tế học biến đổi khí hậu cần được tiếp tục phát triển trên ba phương diện: nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng vào hoạch định chính sách biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Kinh tế học, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ, thích ứng
Tra cứu bài báo