Một số giải pháp tăng cường quản lý nhằm đảm bảo an toàn nợ công của Việt Nam

KT&PT, số 228, tháng 06 năm 2016, tr. 10-14
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý nợ công tại Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác quản lý nợ công tại Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được kết quả khá tích cực góp phần đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia nhưng cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến an toàn nợ công như: Nợ công đã gần chạm ngưỡng cho phép (65%/GDP); khả năng trả nợ từ nguồn thu ngân sách hạn chế dẫn đến phải vay đảo nợ; nghĩa vụ trả nợ công tăng cao vượt ngưỡng cho phép và ngày càng trở nên khó khăn, rủi ro trả nợ rất lớn... Kết quả nghiêu cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý đảm bảo an toàn nợ công trong thời gian tới.
Từ khóa: Nợ công, An toàn nợ công, Việt Nam
Tra cứu bài báo