Tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế: Vai trò của chất lượng thể chế

KT&PT, số 228, tháng 06 năm 2016, tr. 33-42
Tóm tắt: Các nghiên cứu trước đây về tác động của tham nhũng lên tăng trưởng xem chất lượng thể chế như là biến kiểm soát. Bên cạnh đó, chất lượng thể chế kinh tế cũng chưa được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu này. Bài viết này xem xét vai trò của chất lượng thể chế bao gồm thể chế chính trị (nền dân chủ) và thể chế kinh tế (tự do kinh tế) trong mối quan hệ tham nhũng và tăng trưởng bằng cách đưa vào mô hình biến tương tác giữa tham nhũng và chất lượng thể chế. Để đánh giá hệ số hồi quy các biến trong mô hình, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) và phương pháp GMM sai phân dành cho dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng. Tuy nhiên, biến tương tác thể hiện vai trò tích cực của tham nhũng đối với tăng trưởng trong điều kiện chất lượng thể chế thấp tại các quốc gia khảo sát.
Từ khóa: ham nhũng; chất lượng thể chế; tăng tưởng; GLS; GMM.
Tra cứu bài báo