Áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện luận án tiến sỹ tại trường đại học Kinh tế quốc dân: So sánh giữa cách tiếp cận “truyền thống” và “hiện đại”

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 95-102
Tóm tắt: Bài viết góp phần tìm hiểu thực trạng áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết quả nghiên cứu không chỉ chứng minh sự tồn tại của hai cách tiếp cận trong nghiên cứu khoa học trên nhiều góc độ, mà còn tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nghiên cứu sinh trong quá trình chuyển đổi từ nghiên cứu “truyền thống” sang nghiên cứu “hiện đại” trong thực hiện luận án tiến sĩ tại Trường.
Từ khóa: Cách tiếp cận “hiện đại”, cách tiếp cận “truyền thống”, luận án tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học.
Tra cứu bài báo