Áp lực lợi nhuận và báo cáo tài chính được trình bày lại: Bằng chứng ở Việt Nam

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 35-42
Tóm tắt: Bài viết khám phá có hay không, áp lực lợi nhuận có liên quan đến sự sai lệch báo cáo tài chính giữa trước và sau khi được kiểm toán của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Phương pháp hồi quy logistic được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa áp lực lợi nhuận, và khả năng xảy ra báo cáo tài chính được trình bày lại, ở giai đoạn 2011 - 2014. Kết quả nghiên cứu tìm thấy bằng chứng, những công ty bị áp lực về lợi nhuận, thì khả năng xảy ra báo cáo tài chính được trình bày lại cao hơn những công ty khác. Bên cạnh, nghiên cứu còn tìm thấy tỷ số nợ, quy mô của công ty có liên hệ với khả năng xảy ra báo cáo tài chính được trình bày lại. Mặc khác, kết quả kiểm định T- test cho thấy, có sự khác biệt về áp lực lợi nhuận giữa nhóm công ty phải điều chỉnh giảm lợi nhuận, và nhóm công ty phải điều chỉnh tăng lợi nhuận sau khi có kết quả kiểm toán.
Từ khóa: Áp lực lợi nhuận, tỷ số nợ, quy mô, báo cáo tài chính được trình bày lại
Tra cứu bài báo