Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 80-87
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở mô hình 5 nhân tố do nhóm tác giả đề xuất. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số thị trường (VN-Index) và giá của 60 cổ phiếu phi tài chính được niêm yết trên HOSE theo thời gian với tần suất tuần (weekly series) trong giai đoạn từ 01/01/2008 đến 30/6/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu có mối tương quan thuận với rủi ro thị trường, quy mô công ty, tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường (BE/ME) và tỷ số khả năng thanh toán hiện thời của công ty, nhưng lại có mối tương quan nghịch với nhân tố xu hướng.
Từ khóa: Tỷ suất sinh lời, mô hình 5 nhân tố, cổ phiếu niêm yết, HOSE
Tra cứu bài báo