Các nhân tố tác động đến sự tin tưởng của khách hàng trong mua hàng trực tuyến

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 52-59
Tóm tắt: Nghiên cứu này hướng đến việc xây dựng một mô hình toàn diện các nhân tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng đối với việc eStore (cửa hàng trực tuyến). Thông qua việc áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong việc phân tích một mẫu cỡ 150, nghiên cứu chỉ ra rằng “Quy mô cảm nhận”, “Năng lực cảm nhận”, “Chất lượng thông tin”, “Kiểm soát riêng tư cảm nhận” và “Kiểm soát bảo mật cảm nhận” có tác động có ý nghĩa thống kê đến sự tin tưởng của khách hàng đối với eStore. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà quản lý kinh doanh trực tuyến một tầm nhìn và công cụ để xây dựng sự tin tưởng nơi khách hàng. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hướng giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao sự tin tưởng của khách hàng đối với các cửa hàng trực tuyến.
Từ khóa: Sự tin tưởng, mua hàng trực tuyến, eStore, SEM
Tra cứu bài báo