Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 43-51
Tóm tắt: Nghiên cứu này ước lượng và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Số liệu phân tích được trích từ Điều tra Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas với doanh thu thuần là biến số chỉ đầu ra và lượng vốn, lao động và chi phí là các đầu vào. Kết quả ước lượng cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đạt được tương đối cao, 81%. Tuy nhiên, hiệu quả của các doanh nghiệp chênh lệch rất lớn. Kết quả này cho thấy tiềm năng cải thiện doanh thu của các doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật gồm: thời gian hoạt động, tỷ lệ nợ, quy mô, hình thức sở hữu của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp. Hiệu quả của các doanh nghiệp giữa các tỉnh thành và vùng địa lý không có nhiều khác biệt.
Từ khóa: Doanh nghiệp, sản xuất, hiệu quả kỹ thuật, Việt Nam
Tra cứu bài báo