Hiệu quả sử dụng ODA tại khu vực Tây Bắc Việt Nam

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 60-70
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng ODA đã và đang được triển khai tại khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Trong các yếu tố thể hiện hiệu quả sử dụng ODA bao gồm tính phù hợp, tính hiệu quả, tính hiệu suất, tính tác động, tính bền vững được đánh giá ở mức trung bình khá, ngoài ra những yếu tố này vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả sử dụng ODA tại khu vực Tây Bắc là chưa cao. Từ những kết quả nghiên cứu này, tác giả sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu, để tìm ra các nguyên nhân, giải pháp để cải thiện hiệu quả sử dụng ODA tại khu vực Tây Bắc.
Từ khóa: Hiệu quả sử dụng ODA, Khu vực Tây Bắc, ODA
Tra cứu bài báo