Những bất cập chủ yếu về đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo tại các trường đại học công lập khối kinh tế hiện nay và một số kiến nghị

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 88-94
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những bất cập và khuyến nghị quan điểm, phương hướng nhằm tăng cường vai trò đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo đại học tại các trường đại học khối kinh tế những năm tới. Theo đó, cần cơ cấu lại nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước đối với phát triển đào tạo đại học tại các trường công lập khối kinh tế theo hướng nhà nước dần xóa bỏ chi thường xuyên cho tất cả các trường đại học; chuyển sang hình thức đặt hàng cung ứng dịch vụ công theo nhu cầu của Nhà nước, đảm bảo tỷ lệ chi không thường xuyên công bằng giữa các trường cùng khối và tỷ lệ hợp lý giữa các khối; đảm bảo chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các trường công; tăng cường vai trò đa dạng hóa nguồn tài chính ngoài NSNN thông qua việc gắn quyền và trách nhiệm tài chính đối với người học, của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tăng cường vai trò đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với sự phát triển quy mô, cơ cấu và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học công lập khối kinh tế.
Từ khóa: Đa dạng hóa; các nguồn tài chính; phát triển đào tạo; đại học công lập khối kinh tế
Tra cứu bài báo