Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ dân trên địa bàn xã Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 83-90
Tóm tắt:
Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ dân tại xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Số liệu sơ cấp được thu thập năm 2016 bằng cách khảo sát 120 hộ dân trên địa bàn xã. Số liệu thứ cấp được thu thập từ niên giám thống kê và báo cáo kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm cây lúa của xã. Phương pháp phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa bao gồm: hiểu biết về bảo hiểm cây lúa, hộ bị mất mùa hay không, quy mô trồng lúa, trình độ học vấn, thu nhập khác ngoài trồng lúa. Để thực hiện tốt bảo hiểm cần phải có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thị trường bảo hiểm và phải làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm cây lúa đến người dân.
Từ khóa: Bảo hiểm cây trồng, nông nghiệp, rủi ro.
Tra cứu bài báo