Chiến lược sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng ben biển: Lý luận và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt:
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức của nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sinh kế của hàng triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là người dân nghèo ở ven biển bởi họ là đối tượng dễ bị tổn thương do ảnh hưởng thường xuyên và trực tiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu, người dân ven biển đã tiến hành hàng loạt các chiến lược sinh kế khác nhau, bao gồm: sinh kế thích ứng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; sinh kế truyền thống, đa dạng hóa sinh kế, sinh kế bổ sung và sinh kế thay thế. Mục đích của bài viết này nhằm: (i) tổng quan lý luận về chiến lược sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển, (ii) tìm hiểu kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển trên thế giới, (iii) rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở ven biển Việt Nam.
Từ khóa: Chiến lược sinh kế, biến đổi khí hậu, ứng phó, ven biển.
Tra cứu bài báo