Cung ứng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 37-44
Tóm tắt:
Hệ thống cung ứng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện phát triển mạnh với số lượng lớn tác nhân tham gia và đa dạng về chủng loại thuốc. Nguồn cung cấp thuốc bảo vệ thực vật cho toàn tỉnh chủ yếu từ 43 công ty thông qua 7 đại lý cấp 1, trên 1.106 đại lý cấp 2 và 420 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Hàng năm, Chi cục Bảo vệ thực vật tiến hành từ 3 - 11 đợt thanh tra, kiểm tra và tổ chức từ 5 - 7 lớp tập huấn kiến thức kinh doanh cho các đại lý. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn còn hạn chế, nên vẫn còn nhiều đại lý vi phạm quy định trong kinh doanh. Chính vì vậy, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thanh Hóa cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho đại lý kinh doanh; tăng cường vai trò của Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý.
Từ khóa: Cung ứng, thuốc bảo vệ thực vật, thanh tra, kiểm tra.
Tra cứu bài báo