Phân tích hiệu quả kinh tế một số mô hình nông lâm kết hợp ở xã Tu Lý huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 45-52
Tóm tắt:
Mô hình nông lâm kết hợp đang được chú trọng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn xã Tu Lý huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 73% số hộ dân trong xã áp dụng mô hình nông lâm kết hợp với cây lâm nghiệp chủ yếu là keo, bồ đề, luồng, xoan và cây nông nghiệp chủ yếu là ngô, sắn trong đó mô hình bồ đề xen sắn, ngô và mô hình luồng xen sắn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Tuy vậy hiệu quả kinh tế của các mô hình phụ thuộc vào biến động giá cả thị trường, điều kiện nguồn lực sản xuất của hộ và tỷ lệ chiết khấu. Tăng cường công tác khuyến nông, tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục hỗ trợ vốn và các yếu tố sản xuất là những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các mô hình nông lâm kết hợp trên địa bàn xã trong thời gian tới
Từ khóa: Hiệu quả kinh tế, nông lâm kết hợp, miền núi.
Tra cứu bài báo