Phát triển chế biến mì gạo tại làng nghề Dĩnh Kế và Thủ Dương tỉnh Bắc Giang

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 60-66
Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung làm rõ quá trình phát triển nghề chế biến mì gạo tại 2 làng nghề Dĩnh Kế và Thủ Dương tỉnh Bắc Giang. Kết quả điều tra 66 hộ chế biến mì gạo, 51 hộ không chế biến và phỏng vấn sâu đại diện lãnh đạo của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh mì gạo Dĩnh Kế và Hội sản xuất và tiêu thụ mì Chũ huyện Lục Ngạn cho thấy phát triển làng nghề chế biến mì gạo không chỉ đem lại thu nhập cao cho hộ nông dân mà còn bảo tồn được nét văn hóa ẩm thực của dân tộc. Để đảm bảo cho làng nghề phát triển cần thiết phải tổ chức lại các hình thức hợp tác từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo điều kiện phơi sấy sản phẩm và có chế tài mạnh với các hành vi gian lận thương mại.
Từ khóa: Làng nghề, mì gạo, phát triển chế biến.
Tra cứu bài báo