Rủi ro trong nuôi tôm ven biển của hộ nông dân tỉnh Nam Định

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 11-20
Tóm tắt:
Nam Định là tỉnh có diện tích nuôi tôm ven biển lớn thứ ba ở miền Bắc. Tuy nhiên, diện tích nuôi tôm ở Nam Định đã giảm 12,87%/năm, năng suất giảm 19,85%/năm trong ba năm qua. Hộ nuôi tôm đã và đang phải đối mặt với rủi ro sản xuất, thị trường và tài chính. Để quản lý rủi ro trong nuôi tôm ven biển của hộ nông dân tỉnh Nam Định cần tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trong quy hoạch vùng nuôi, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực của người nuôi, tổ chức sản xuất theo quy chuẩn, kiểm soát chất lượng đầu vào - đầu ra, phát triển thị trường tài chính, bảo hiểm nông nghiệp, thúc đẩy liên kết trong sản xuất - tiêu thụ tôm, hình thành chuỗi giá trị với sản phẩm tôm nuôi.
Từ khóa: Rủi ro, nuôi tôm, nông dân, vùng ven biển.
Tra cứu bài báo