Thực tiễn và bài học kinh nghiệm cho quản lý cung ứng và sử dụng nước sạch nông thôn thành phố Hải Phòng

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 99-106
Tóm tắt:
Tính đến cuối năm 2015, 91% toàn bộ dân số, 84% dân số nông thôn trên thế giới đã được tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hải Phòng là địa phương đi đầu Việt Nam về hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn với 97,18% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 62,65% dân số được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nghiên cứu tổng quan đã chỉ ra 3 tồn tại chính từ thực tiễn quản lý và sử dụng nước sạch trên thế giới và các bài học mà Hải Phòng cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, đó là: đảm bảo tính bao phủ và tính công bằng cho mọi đối tượng trong cung ứng nước sạch, đảm bảo chất lượng nước sạch và duy trì bền vững hệ thống cung ứng nước sạch cho người dân nông thôn.
Từ khóa: Nước sạch nông thôn, quản lý, cung ứng, sử dụng nước sạch, Hải Phòng.
Tra cứu bài báo