Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô khoản vay tại các tổ chức tín dụng ở nông thôn: Trường hợp nghiên cứu tại hai tỉnh của Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 90-97
Tóm tắt: Đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng là một trong những yếu tố nhằm giúp cho khách hàng có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Bài viết này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô khoản vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn nông thôn của 2 tỉnh Bắc Giang và Nghệ An. Nghiên cứu được phân tích dựa trên khảo sát 320 khách hàng tại 2 địa bàn trên. Mô hình Tobit được sử dụng để ước lượng quy mô khoản vay tại các tổ chức tín dụng của các khách hàng ở nông thôn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trình độ học vấn, diện tích đất, thu nhập và mục đích vay vốn có tác động cùng chiều đến quy mô khoản vay.
Từ khóa: Quy mô khoản vay, tín dụng nông thôn, vay vốn
Tra cứu bài báo