Các nhân tố tác động tới chất lượng chỉ tiêu lợi nhuận trong báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 71-80
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu chất lượng chỉ tiêu lợi nhuận được công bố trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam dưới góc độ cấu trúc sở hữu. Với dữ liệu thu thập từ 1050 báo cáo tài chính công bố trong khoảng thời gian từ 2010 tới 2014 và thông tin về cơ cấu sở hữu của 167 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, phương pháp hồi quy probit đã được áp dụng với hai cách tiếp cận dữ liệu mảng và dữ liệu chéo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: các hình thức sở hữu Nhà nước, sở hữu tư nhân và sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không có tác động rõ rệt tới chất lượng chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mối tương quan ngược chiều giữa chất lượng chỉ tiêu lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng doanh thu, sự thay đổi trong chất lượng tài sản, sự thay đổi tỷ lệ khấu hao và tỷ lệ dồn tích kế toán khả chỉnh đã được chứng minh.
Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, chất lượng báo cáo tài chính, dồn tích khả chỉnh, thao túng lợi nhuận
Tra cứu bài báo