Đánh giá tác động của các yếu tố vi mô đến đòn bẩy tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 66-70
Tóm tắt: Việc nghiên cứu tác động của các yếu tố vi mô đến đòn bẩy tài chính tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giúp các nhà quản trị ngân hàng đưa ra những chính sách phát triển phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn toàn bộ hệ thống ngân hàng đang được tái cấu trúc. Bài viết ứng dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của các yếu tố nội tại đến đòn bẩy tài chính tại các NHTM. Đồng thời, bài viết nêu ra thực trạng của việc tính toán và sử dụng hệ số đòn bẩy tài chính tại các NHTM. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị trong việc ứng dụng kết quả phân tích định lượng để điều chính các yếu tố nội tại nhằm đem đến hiệu quả cao của việc sử dụng đòn bẩy tài chính tại các NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Đòn bẩy tài chính ngân hàng thương mại, yếu tố vi mô ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo