Hành vi nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 81-89
Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm tra tác động của chính sách nắm giữ tiền mặt lên giá trị doanh nghiệp với mẫu nghiên cứu là 63 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình nghiên cứu phân tích dữ liệu bảng, và áp dụng phương pháp phân tích hồi quy moment tổng quát (GMM - General Method of Moment). Với biến phụ thuộc đo lường giá trị doanh nghiệp là hệ số Tobin’s Q và biến độc lập là tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, bài nghiên cứu sẽ chỉ rằng tồn tại mức tiền mặt tối ưu giúp cho công ty có thể tối đa hoá được giá trị doanh nghiệp. Từ kết quả này, nhóm tác giả đã đưa ra khuyến nghị về tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tối ưu cho các công ty trong nhóm ngành được nghiên cứu.
Từ khóa: Tiền mặt, giá trị doanh nghiệp, GMM
Tra cứu bài báo