Kiểm soát an toàn vốn của Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 38-47
Tóm tắt: Để kiểm soát tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam ở ngưỡng quy định, nhóm tác giả tập trung tìm kiếm các nhân tố làm tăng/giảm khả năng hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng xuống dưới mức tối thiểu 9%. Qua đó, phát hiện 6/13 biến có ý nghĩa thống kê, bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ nợ xấu, số năm hoạt động của ngân hàng, trình độ của tổng giám đốc, số lượng thành viên ban kiểm soát và số lao động. Như vậy, các ngân hàng thương mại Việt Nam có khả năng không đạt quy định về an toàn vốn tối thiểu do tăng trưởng kinh tế dẫn đến bùng nổ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao; tỷ lệ nợ xấu gia tăng và sự chủ quan của các ngân hàng lớn, lâu đời trong hệ thống.
Từ khóa: An toàn vốn, ngân hàng thương mại, rủi ro, tín dụng
Tra cứu bài báo