Ngân hàng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những định hướng tiếp cận

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 21-27
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó bao gồm cả hoạt động điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động quản trị, kinh doanh của hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng. CMCN 4.0 theo phân tích của nhóm nghiên cứu với những công nghệ nổi bật như trí thông minh nhân tạo sẽ gián tiếp tác động đến hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời thay đổi căn bản mô thức hoạt động, quản trị, kênh phân phối và sản phẩm dịch vụ của các tổ chức tín dụng; đặc biệt vấn đề an ninh bảo mật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trên cơ sở nhận diện những cơ hội và thách thức mà hệ thống phải đối mặt, bài viết chỉ ra 9 định hướng tiếp cận cũng như một vài kiến nghị đề xuất để hệ thống ngân hàng và nền kinh tế có thể hội nhập và chủ động ứng phó với những xu hướng của CMCN 4.0.
Từ khóa: FIR, IOT, công nghệ sinh học, điện toán đám mây, hackers, an ninh bảo mật
Tra cứu bài báo