Rủi ro thanh khoản và vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 57-65
Tóm tắt: Sau khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008, rủi ro thanh khoản (RRTK) đã được xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Quản lý RRTK, vì thế, cũng ngày càng có vị trí quan trọng trong công tác quản lý rủi ro, đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng hiện nay. Đây sẽ là sự thay đổi lớn vì trong quá khứ RRTK đã từng bị các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý “thờ ơ”. Với tầm quan trọng của quản lý RRTK, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và bản thân các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực củng cố, đẩy mạnh công tác quản lý RRTK, góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, công tác này vẫn chưa thực sự hiệu quả. Bài viết sẽ làm rõ một số vấn đề về thực trạng RRTK của các NHTM Việt Nam và vai trò của NHNN Việt Nam trong quá trình quản lý RRTK của hệ thống NHTM hiện nay.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro thanh khoản, vai trò của ngân hàng nhà nước với quản lý rủi ro thanh khoản
Tra cứu bài báo