So sánh mô hình phân tích biệt số và mô hình phân tích logit trong dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 28-37
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm lựa chọn một mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách xây dựng hai mô hình dự báo: mô hình phân tích biệt số và mô hình Logit. Mô hình phân tích biệt số được xây dựng với 20 biến độc lập trong khi mô hình Logit sử dụng 8 biến dự báo Ohlson (1980) đề xuất. Trong các mô hình, việc một công ty bị hủy niêm yết bắt buộc được coi là dấu hiệu khó khăn tài chính của công ty đó. Kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2009-2015 cho thấy mô hình phân tích biệt số là phù hợp và đáng tin cậy hơn mô hình Logit, trong đó, mô hình có khả năng dự báo tốt nhất ở thời điểm 1 năm trước khi công ty chính thức lâm vào tình trạng khó khăn tài chính.
Từ khóa: Dự báo khó khăn tài chính, khó khăn tài chính, mô hình Logit, mô hình phân tích biệt số
Tra cứu bài báo