Bất ổn trong giá dầu và nền kinh tế Việt Nam: Ứng dụng mô hình Varma, Garch-in-mean, Bekk bất đối xứng

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 36-45
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tác động của bất ổn giá dầu và mức độ hoạt động của nền kinh tế thực Việt Nam, sử dụng dữ liệu theo tháng trong giai đoạn từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2015 với mô hình VARMA, GARCH-in-Mean, BEKK bất đối xứng được Engle & Kroner (1995), Grier & cộng sự (2004), và Shields & cộng sự (2005) giới thiệu. Nghiên cứu tìm ra rằng phương sai và hiệp phương sai có điều kiện của tăng trưởng kinh tế thực và thay đổi giá dầu thực tồn tại biến động bất đối xứng và lan tỏa chéo. Đồng thời, có sự tăng lên trong bất ổn giá dầu thực đi kèm với mức tăng trưởng thấp hơn trong nền kinh tế thực của Việt Nam, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Elder & Serletis (2011) và Rahman & Serletis (2011) đối với Hoa Kỳ và Elder & Serletis (2009) cho Canada.
Từ khóa: Giá dầu, Bất ổn, Mô hình VARMA, Mô hình GARCH-in-Mean, BEKK bất đối xứng
Tra cứu bài báo