Các nhân tố ảnh hưởng đến sai phạm trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 62-71
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các nhân tố quản trị công ty và đặc điểm doanh nghiệp đến sai phạm trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Dựa vào cách tiếp cận chứng thực và phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả cho thấy có bằng chứng về mối liên hệ của một số thuộc tính thuộc về quản trị công ty và sai phạm trong báo cáo tài chính. Cụ thể, các nhân tố sự kiêm nhiệm giữa chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc, nhân tố số công ty con có ảnh hưởng đến sai phạm trong báo cáo tài chính. Kết quả này gợi ý một số vấn đề: i) Tăng cường quản trị công ty niêm yết, trong đó có giảm thiểu sự kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc, ii) Tăng cường kiểm soát các giao dịch của công ty mẹ với các công ty con.
Từ khóa: Báo cáo tài chính; Sai phạm trong báo cáo tài chính; quản trị công ty; hội đồng quản trị
Tra cứu bài báo