ECMA tại Việt Nam- Nghiên cứu trường hợp trong doanh nghiệp sản xuất gạch

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 72-79
Tóm tắt: Kế toán quản trị chi phí môi trường (ECMA) là công cụ chiến lược cho nhà quản trị để đưa ra quyết định hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Các doanh nghiệp sản xuất gạch Việt Nam đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động (hiệu quả tài chính và hiệu quả môi trường) của họ. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phải có một công cụ vừa để giảm thiểu tác động môi trường vừa gia tăng lợi ích tài chính cho các doanh nghiệp – công cụ đó là ECMA. Bài viết tập trung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện ECMA tại Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp trong doanh nghiệp sản xuất gạch. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số kiến nghị để thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất gạch thực hành ECMA.
Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí môi trường (ECMA); lý thuyết bất định; lý thuyết thể chế.
Tra cứu bài báo