Hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng (lạc) ở tỉnh Trà Vinh: Trường hợp nông hộ canh tác vụ một trên địa bàn huyện Cầu Ngang

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 80-86
Tóm tắt: Từ thông tin phỏng vấn trực tiếp 140 nông hộ sản xuất đậu phộng (lạc) vụ 1 tại huyện Cầu Ngang, nghiên cứu nhằm phân tích được hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật và thu nhập của nông hộ canh tác đậu phộng. Bằng những phương pháp nghiên cứu như thống kê mô tả (SFA) và hồi quy tuyến tính ta tìm ra được: hiệu quả tài chính là 102,2%, hiệu quả kỹ thuật trung bình là 92,19%, năng suất trung bình là 825,55 kg/1000 m2, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến năng suất đậu phộng vụ 1 là các loại chi phí: nông dược, lượng phân đạm nguyên chất, lao đông thuê và thu nhập của nông hộ sản xuất đậu phộng vụ 1 trung bình là 4.083.217 VND/1000 m2 và có 3 yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của họ là: chi phí nông dược, chi phí lao động thuê, ngày công lao động gia đình.
Từ khóa: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật, thu nhập của nông hộ
Tra cứu bài báo