Nhận diện dòng kiều hối vào Việt Nam

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 21-27
Tóm tắt: Trong các dòng ngoại hối từ nước ngoài chuyển về, kiều hối trở thành dòng tiền chiếm tỷ trọng cao và có vai trò ngày càng tăng đối với nền kinh tế Việt Nam. Dòng kiều hối vào Việt Nam được phân tích theo quy mô kiều hối và cơ cấu kiều hối (theo quốc gia gửi, theo kênh chuyển tiền, theo mục đích sử dụng, theo hình thái tài sản). Các nguyên nhân của hạn chế trong thu hút và sử dụng kiều hối để đầu tư ở Việt Nam có thể kể đến: Việt Nam chưa có hệ thống pháp luật chuyên sâu về kiều hối; chuyển tiền qua kênh chính thức chưa thuận tiện và chi phí còn cao; số liệu thống kê về kiều hối chưa chính xác. Bài viết này đề xuất một số kiến nghị nhằm thu hút dòng kiều hối và sử dụng kiều hối cho hoạt động đầu tư ở Việt Nam. Việt Nam cần ban hành hệ thống văn bản pháp luật về kiều hối, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, phát triển định chế tài chính phục vụ chuyển kiều hối, nâng cao tính chính xác về thống kê dữ liệu kiều hối. 
Từ khóa: Kiều hối; kênh chuyển tiền; hình thái tài sản.
Tra cứu bài báo