Tác động của năng suất yếu tố tổng hợp, chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của năng suất các yếu tố tổng hợp (Total factor productivity - TFP), chất lượng thể chế, và tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế tại 72 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1996 - 2014. Phương pháp ước lượng GMM sai phân được sử dụng để kiểm định các tác động trên cho bốn nhóm mẫu phân loại theo tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người của World Bank. Kết quả cho thấy TFP, chất lượng thể chế và tương tác của chúng có tác động dương ý nghĩa lên tăng trưởng ở mẫu tổng thể và mẫu các quốc gia có thu nhập trung bình khá. Bên cạnh đó, có một vài khác biệt ở các nhóm quốc gia như: với mẫu thu nhập trung bình thấp, chất lượng thể chế lại có tác động âm và ở nhóm mẫu thu nhập cao thì tương tác giữa TFP và chất lượng thể chế cũng phát hiện tác động âm tới tăng trưởng.
Từ khóa: Các nước đang phát triển; TFP; thể chế; tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo