Tác động của thông báo điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán đến giá cổ phiếu

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 54-61
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tác động của thông báo điều chỉnh lợi nhuận kế toán sau kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với mẫu là thông báo điều chỉnh tăng và giảm lợi nhuận kế toán sau kiểm toán được thu thập trong giai đoạn 01/01/2009 đến 30/04/2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường không có phản ứng với thông tin điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán sau kiểm toán tại ngày thông báo nhưng có bằng chứng thị trường phản ứng tiêu cực với thông tin điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán sau kiểm toán tại ngày thông báo. Kết quả cũng cho thấy thị trường hiệu quả ở dạng vừa tại ngày công bố thông tin. Ngoài ra, kết quả có những bằng chứng về hành vi thiên lệch của nhà đầu tư khi họ có xu hướng phản ứng với những thông tin xấu hơn là thông tin tốt.
Từ khóa: Điều chỉnh lợi nhuận; nghiên cứu sự kiện; kiểm toán
Tra cứu bài báo