Tăng trưởng xanh ở Việt Nam

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 11-20
Tóm tắt: Bài viết này dựa trên khung phân tích tăng trưởng xanh của OECD để phân tích và đánh giá thực trạng tăng trưởng xanh ở Việt Nam thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã ban hành hàng loạt nghị quyết, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng theo hướng xanh ở Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam đang gặp nhiều hạn chế bất cập trên nhiều chỉ tiêu về tăng trưởng xanh đòi hỏi cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo tăng trưởng théo hướng xanh thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng xanh, bền vững, Việt Nam
Tra cứu bài báo