Việt Nam lựa chọn con đường nhằm hội nhập kinh tế sâu sắc hơn trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương: Phân tích vấn đề FTAAP

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 28-35
Tóm tắt: Cùng với mức độ hòa hợp kinh tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (khu vực Á - Thái) và những thách thức mới đem lại của khu vực hóa kinh tế, APEC cần khởi động tiến trình FTAAP, vì sự phát triển kinh tế khu vực mà xây dựng khuôn khổ quy định thêm tự do, mở cửa và thuận lợi, dẫn đường cho thống nhất kinh tế khu vực Á – Thái trong “Post-Bogor Goals era”. Bài viết phân tích nguyên nhân mặc dù trước mắt tiến hành đàm phán khu vực tự do thương mại Á – Thái tồn tại những khó khăn thực tế, nhưng APEC cần đúng lúc tập trung xem xét thực hiện tự do hóa đầu tư thương mại khu vực Á – Thái thành con đường hiệu quả hơn. FTAAP có khả năng đem lại lợi ích cho toàn bộ khu vực, tuy nhiên việc thành lập cũng đòi hỏi đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết làm rõ Việt Nam cần lựa chọn con đường nhằm hội nhập kinh tế sâu sắc hơn trong khu vực Á – Thái, và một trong những con đường tối ưu chính là FTAAP.
Từ khóa: APEC; FTAAP; hội nhập kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tra cứu bài báo